Vedtægter for IF32 Glostrups petanqueafdeling

Vedtaget på petanqueafdelingens ekstraordinære generalforsamling 30.06.2001

§1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Glostrup Petanque IF32
Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune

§2 formål
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at spille petanque med udgangspunkt i medlemmernesinteresse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

§3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), Dansk Petanque Forbund (DPF) og Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).
Lokalt er foreningen medlem af Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) og er desuden medlem af IF32s hovedafdeling.

§4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem kan alle, der ønsker det, optages. Indmeldelsen foretages skriftligt. Optagelse af umyndige personer kræver dog underskrift af forældre/værge.
(Tilføjelse vedtaget 16.3.2005): Prøvetid for nye medlemmer er 2 mdr. Efter prøvetiden betales forholdsmæssigt for resten af halvåret.

§5 KONTINGENT
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.
(Tilføjelse vedtaget 16.3.2005): Kontingentet skal være betalt senest 30 dage efter kontingentperiodens start. Ved gentagne overskridelser kan medlemmet ekskluderes af klubben.

§6 UDMELDELSE
Som gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til kassereren. Tidsfristen fremgår af den enkelte indmeldelsesseddel. Medlemmer kan gøre krav på en skriftlig bekræftelse.

§7 EKSKLUSION
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsens beslutning kan indankes af den ekskluderede på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§8 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis, ved opslag i klubhuset eller ved opslag på træningsstedet.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, når de har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.
Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige. Stemmeret kan kun udøves ved et personligt fremmøde.
Til vedtægtsændringer kræves ¾ (tre fjerdedele) af de fremmødte stemmeberettigede.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer samt klubbens ophør (jfr. §7, §8 og §12)

§9 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning, formandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand for 2 år, lige årstal
8. Valg af næstformand for 2 år, ulige årstal
9. Valg af kasserer for 2 år, ulige årstal
10. Valg af sekretær for 2 år, lige årstal
11. Valg af bestyrelsesmedlem(mer)
12. Valg af 2 revisorer for 1 år
13. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
14. Eventuelt

§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer eller en femtedel fra samme afdeling skriftligt fremsætter krav herom med oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde emnet, som skal behandles og følge vedtægterne om indkaldelse i §8.

§11 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
Glostrup Petanque IF32s bestyrelse, valgt på generalforsamlingen, er foreningens daglige ledelse, og formanden tegner foreningen. Under formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Bestyrelsen fremsætter selv sin dagsorden.
Sekretæren fører beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.
Kassereren administrerer foreningens midler, fører et specificeret regnskab, som forelægges for bestyrelsen på de fastsatte møder.
Foreningens midler skal være indsat i et godkendt pengeinstitut, hvor formanden og kassereren har påtegningsret.
Foreningens daglige økonomiske ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at kunne disponere i forening eller alene over foreningens midler via Dankort/kreditkort, netbank og elektroniske bankprodukter.
Kassebeholdningen skal ikke være over 1000,00 kr. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og påtegnes af den samlede bestyrelse. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren et revideret status- og driftsregnskab.

§12 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningen opløsning kan kun tages på en i dette øjemed ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst ¾ (tre fjerdedele) af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer er for forslaget.
Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
Ved nedlæggelse af Glostrup Petanque IF32 båndlægges eventuelle midler hos IF32s hovedafdeling i 5 år og frigives kun til eventuel nydannelse af foreningen.
Efter 5 års forløb skal IF32s hovedafdeling anvende midlerne til gavn for ungdomsarbejde hørende under IF32s andre afdelinger, efter dennes skøn.

      * * *
* * *